Om oss

Norges sopp- og nyttevekstforbunds

avd. Sør-Rogaland

E-post: jaersoppen@gmail.com

Jærsoppen på FaceBook

Jærsoppens side blir oppgradert til nytt format. Den gamle siden finner du her:

 

JÆRSOPPEN

Velkommen til Jærsoppens side

 

Jærsoppen er en forening for alle i Sør Rogaland som er interessert i sopp og nyttevekster. Vi holder jevnlige møter og kurs, og arrangerer turer. Alle som er interesserte kan møte opp på disse.

 

Jærsoppen er tilknyttet Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du kan melde deg inn via deres side: www.soppognyttevekster.no

 

Det vil bli lagt ut bilder fra turer og arrangementer. Vi vil ikke sette navn på folk uten at de er forespurt. Dersom noen ønsker et bilde fjernet er det bare å sende en mail til:

post@jaersoppen.org

 

Ansvarlig redaktør:

Kari Blikra

tlf. 454 11 730

 

Advarsel:

Bilder på disse sidene må ikke brukes for å bestemme sopp eller planter som skal spises. Bruk litteratur og soppsakkyndige.

Styret i 2017

 

Leder: Elisabeth Vold tlf. 95241159

Kasserer: Susanne Birch Hansen

Studieleder: Olav Balle

Sekretær: Kirsten Olafsrud Vestvik

 

Styremedlemmer:

Gunn Grefstad

Kari Blikra

Merete Haugland

 

Varamedlemmer:

Ellen Tjørnhom Bøe

Hilde Steinnes

Nina Irene Olsen

Tove Skaar

Grasrotandelen

Gi din andel av tippemidlene til Jærsoppen. Følg lenken søk opp Jærsoppen og les mer om hvordan du velger å støtte oss.

 

https://www.norsk-tipping.no/artikler/har-du-blitt-grasrotgiver

Vedtekter for Jærsoppen, Norges sopp- og nyttevekstforbunds avd. Sør-Rogaland

 

 

Vedtatt på årsmøtet 2. februar 2012

 

 

 

Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund

I tillegg gjelder lokale vedtekter:

 

Navn

 

Foreningens navn er: Jærsoppen og er Norges sopp- og nyttevekstforbunds avd. Sør-Rogaland

 

 

Styre

 

Foreningen ledes av et foreningsstyre på minst tre medlemmer, med to varamedlemmer. Valg av styre foretas på årsmøtet. Leder velges for ett år. Øvrige medlemmer velges for to år slik at ikke alle trer ut samtidig. Varamedlemmer velges for ett år. Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret.

Forslag til kandidater fremlegges av valgkomitéen som består av ett til tre medlemmer.

Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det holdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

 

Årsmøte

 

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent, har møte- og stemmerett, også B-medlemmer. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Foreningsstyret sender innkalling senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen i utgangen av januar.

 

Årsmøtet skal behandle:

• årsberetning

• regnskap pr. 31. desember

• budsjett og årsplan for inneværende år

• innkomne forslag

• valg av styre, valgkomité og revisor

• valg av delegat(er) til forbundets årsmøte

 

Forslag kan vedtas ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmer representert på årsmøtet. Vedtekter og vedtektsendringer gjøres kjent for forbundsstyret.

 

Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund sammen med årsmelding og regnskap, så snart som mulig etter årsmøtet.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er som for ordinært årsmøte.

 

 

Oppgaver

 

Foreningen skal være:

• kontaktledd for egne medlemmer

• Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet

• arrangør av faglige tiltak slik som turer, kontroller, utstillinger, medlemsmøter, o. l.

• arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.

• ansvarlig for rapporter om virksomheten ovenfor forbundsstyret.

 

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

 

 

Oppløsning og utmelding

 

Oppløsning av en medlemsforening eller utmelding fra Norges sopp- og nyttevekstforbund kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av det antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes en forening oppløst, skal dens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund.

 

Stemmer årsmøtet for utmelding fra forbundet gjøres dette gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Foreningen fører fra da av sitt eget medlemskartotek og innkrever sin egen kontingent.